Művészetis vagyok, tehát...

Művészetis vagyok, tehát...

ZENEMŰVÉSZET

 Ilyen órák vannak

Főtárgy: a választott hangszer, ami lehet: citera, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, ütőhangszerek, trombita, zongora.

Kötelező melléktágy: kezdőknek szolfézs; később kamarazene

5. évfolyamtól választható melléktárgy: szolfézs helyett kamarazene 

A főtárgy - vagyis a hangszeres óra -  2*30 perc egyéni foglalkozás hetente, órarendi beosztása szeptemberben az egyéni igények lehetőség szerinti figyelembevételével történik.

A szolfézsóra 2×45 perc csoportos foglalkozás, elsősorban a zenei írás-olvasás elsajátítására.  Órarendje a gyerekek elfoglaltságainak  figyelembevételével készül, az évnyitón lesz nyilvános. A szolfézs tanulása 4 évfolyam elvégzéséig kötelező, utána alapvizsgával lezárható. Mivel állami támogatás csak a heti 4 tanítási órán nálunk tanulóknak jár, ezért sikeres alapvizsgát tett növendékek is kötelesek melléktárgyat tanulni a hangszeres tanulás mellett: ők viszont már választhatnak kamarazenét is.  

Kamarazene = társas muzsikálás; csoportos hangszeres órát jelent. Az órák heti 2x45 percesek, a csoport létszáma általában 2-5 fő.

Korrepetíció =zongorakíséretes hangszeres foglalkozások

A zongora, gitár tanszak kivételével minden más hangszeresnek járnak heti néhány perces foglalkozások alkalomszerűen, melyeken zongorakísérő tanárral játszhat, próbálhat saját hangszerén. Ezt nevezzük korrepetíciónak. A korrepetíciók időbeosztását az iskola belső szabályai alapján osztjuk be az államilag szabályozott időkeret és a gyerekek szükségleteinek / időbeosztásának figyelembevételével. 

Mennyibe kerül? 

Intézményünkben a tanulók térítési díjat (azaz az állami támogatás miatt alacsonyabb összeget) fizetnek. Az összegekről, a csökkentés lehetőségeiről, a befizetés módjáról honlapunkon a Díjszabás menüpontban tájékozódhat, a pontos időpontról pedig a befizetési időszak közeledtével határozatot küldünk, illetve hirdetményt teszünk közzé a honlapon.

Általánosságban véve óradíjaink sokkal alacsonnyabbak a szokásos magánórák díjainál.

Saját hangszer, vagy ingyenes hangszerkölcsönzés?

Hangszeres tanulóink részére citera, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, trombita tanszakon tudunk biztosítani a tanuláshoz megfelelő minőségű, ingyenesen kölcsönözhető hangszereket. Ha saját hangszer biztosított, azt kérjük jelezze a felvételinél.

„A” tagozat, „B” tagozat 

Első beiratkozáskor mindenki automatikusan “A” tagozaton kezd. A legtehetségesebb növendékeket a tanszak tanárai és a művészeti iskola vezetőségének véleménye alapján 2. évfolyamtól úgy nevezett „B” tagozatra irányíthatjuk, ha alkalmasnak nyilvánítjuk zenei pályára, vagy magasabb szintű versenyzésre. Az alkalmasság feltétele a tehetségen kívül a szorgalom, az egyenletes és igényes otthoni munka, az órán nyújtott fegyelmezett munka és a terhelhetőség, ami a plusz feladatok elvégzésében nyilvánul meg. A képzés rendje a „B” tagozatosok számára is hasonló, de bizonyos részletek tekintetében (az óra időtartama, zongorakíséret igénybevételének időtartama stb.) különbséget teszünk az „A” és „B” tagozatos növendékek között:a növendékek hangszeres óráinak időtartama „A” tagozaton heti 2X30 perc, „B” tagozaton 2X45 perc.

Művészeti iskolába járni választott tevékenység,

… de ha valaki egyszer beiratkozik, azzal bizonyos kötelező szabályok betartását vállalja, éppen úgy, mint az általános iskolában: a növendékeknek tehát jogai és kötelességei vannak. Az év végi bizonyítvány az általános iskolainak a hasonmása, így a a tanulás fajsúlya is ennek megfelelő. Államilag garantált képzés lévén központi tantervekkel rendelkezünk, az oktatás és eredményesség terén előírt eredményességi mutatókkal. Ennek megfelelően a beiratkozás teljes tanévre szól, szerződésnek minősül.  

A beiratkozással a tanítási órákon túl a tanulónknak joga van félévente egy koncert / művészeti élményhez ingyenességéhez, évente legalább egy szerepléshez; de segítünk a kottákhoz hozzájutni, egyéni bánásmóddal az időnként felmerülő tanulási, időbeosztási gondokon való átlendítésben is. Az egyéni órák személyessége lehetővé teszi a gyermek saját útjainak, tehetségének megtalálását, képességeinek lehetőséggé válását a művészetpedagógia bizonyítottan eredményes eszközeivel.

Az otthoni egyenletes napi gyakorlás minden növendékünknek feladata (legalább napi 10 perc): csak így lehet hangszeren valóban megtanulni játszani! 

„Sem a szorgalom nélküli tehetség, sem a tehetség nélküli szorgalom nem jelent művészetet. Ha a tehetségedet összekötöd a szorgalommal, igazi művésszé válhatsz.”

Horváthné Bózsár Irén,
tagintézményvezető-helyettes

 

KÉPZŐ - ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

 

Grafika, festészet tanszak

 

A tanszakon folyó munka feladata előkészíteni és megalapozni a gyerekek művészi igényű szakmai munkáját. Ha jó kézügyességű, szeret önálló, színvonalas alkotásokat létrehozni, ha érdekli a képzőművészet, szeretne megismerkedni a különböző grafikai, festészeti alkotásokkal, akkor szeretni fogja a tanszakon folyó tevékenységet. A vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek komplex fejlesztésére.

A gyerekeknek lehetősége van kibontakoztatni fantáziájukat, kreativitásukat az alkotó tevékenységeken keresztül. Elsősorban gyakorlatias feladatokat végeznek, alkotásokat hoznak létre, változatos tevékenységformákkal ismerkednek meg. Az elkészített alkotásokhoz vezető út során felfedezik önmagukat, pozitív lelki tulajdonságaik gyarapodnak, nyitottak lesznek a körülöttük lévő világra. A kifejezőkészségük, az alkotáshoz szükséges képességeik, és az esztétikai érzékenységük fejlődik. A formák, színek használatában jártasságot szereznek. A gyerekeknek lehetősége van a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerésére egyaránt. Az elkészített alkotások értékelése kiegészül önértékeléssel, és a csoporttársak vélemény formálásával is.

A foglalkozásokon különféle témák, témacsoportok változatos feldolgozása történik. A képzőművészeti technikákhoz szükséges minden felszerelés, eszköz, anyag a rendelkezésre áll az erre a célra használt tanteremben az Óvoda utcai intézményegységben.

A foglalkozásokon lehetőség van helytörténeti sétákra, múzeum- vagy kiállítás-látogatásokra is. A gyerekeknek pályázati lehetőségeket biztosítunk különböző iskolai és városi, országos rajzpályázatokon való részvételre is.

Az év végén megrendezésre kerülő grafikai bemutató remek alkalom arra, hogy a szülők is bepillantást nyerjenek a műhelyekben folyó munkákba.

A foglalkozások heti 2 x 2db  45 perces tanóra keretében zajlanak. A beiratkozás egész tanévre szól.

Nábrádi Mihályné,
szaktanár

 

A NÉPTÁNC VILÁGA ISKOLÁNKBAN

 

Hajdúnánás képviselőtestülete és a Bocskai Iskola párját ritkító, példaértékű kezdeményezése volt immár 8. éve, hogy a településen élők ilyen irányú igényeit kielégítendő megalapította és működteti a zeneművészet és a képzőművészet mellett a táncművészet néptánc tanszakát.

A megvalósítás egyedi és az érdeklődő családok számára rendkívül előnyös formája az általános iskola első két osztályában órakeretben, heti két alkalommal megszervezett 2X2 népi játék gyakorlati óra.

Kisiskolásaink örömmel vetik bele magukat az életkori sajátságaiknak megfelelő és hagyományőrző tevékenységbe jól képzett, rutinos, elkötelezett néptánc pedagógusaink irányításával, a minden igényt kielégítő szaktantermeinkben mindhárom intézményegységben.

A szülők, gondviselők válláról az Önkormányzat a térítési díjak teljes összegét is átvállalja.

3. osztálytól tanulóink választható tantárgyként már a heti 2X2 néptánc próbákon vehetnek részt az első két év ismereteivel felvértezve és ezzel bekerülnek a csoportjaink felmenő rendszerébe, mely 5 egymásra épülő közösségben, mintegy 100 néptáncos növendéket jelent. A Cinege, a Kis Aranyalma, az Aranyalma, az Aranyvessző és az Aranyszalma Ifjúsági együttes jól csengő nevek a város művészeti életében és a szakmai versenyek, fesztiválok sorában is.

A felsőbb évfolyamokon megkezdődik választható tantárgyként a Folklórismeret és a Tánctörténet tanulása is.

A 3. évfolyamtól az önkormányzat támogatása megszűnik, így térítési díj befizetése mellett vehető igénybe az oktatás. Amennyiben tanulónk a néptánc mellett más művészeti ágon is tevékenykedik, úgy tandíjat kérünk a szülőktől. A díjak és kedvezmények részletes leírását az Iskola Honlapján a díjszabás fülön megtalálják az érdeklődők.

Táncosaink közül többen a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium néptánc tagozatán folytatják szakirányú képzésüket. tanulmányaikat.A jövő profi táncművészei, ill. táncpedagógusai válnak majd belőlük az érettségi vizsga sikeres teljesítését követően.

Népművészetünk, nemzeti kultúránk, szellemi örökségünk ápolói a mindennapi életben is önérzetes, magabiztos, igaz magyarként állnak helyt családjuk, iskolájuk, városuk értékeinek képviseletében.

 

Szabados Tamás,
tagintézmény-vezető

 


 

Kiegészítő információk