Tankerületi tájékoztató a 2015-2016. tanév kezdéséről

Tankerületi tájékoztató a 2015-2016. tanév kezdéséről

Tisztelt Olvasó!

 

A köznevelés feladatainak eredményes ellátása közös ügyünk a 2015-2016. tanév során is. Iskolairányítók, vezetők, pedagógusok, az iskola valamennyi alkalmazottja, a szülők, diákok tevékeny együttműködésén múlik az eredményesség, a sikeresség, a hatékonyság, az iskola falainak élettel való megtöltése.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a kapcsolódó rendeletei az elmúlt időszakban több alkalommal is módosultak, amely módosulások az általános iskolák életében pozitív változásokat hoztak, illetve folytatódik a minőségi oktatásra való törekvés az új tanévben.

A gyakorlati alkalmazást jobban segítő, pontosító jellegű jogszabályi változtatások történtek. Az elmúlt években megjelent új jogintézmények és intézkedések bevezetése során szerzett tapasztalatok alapján a hatékonyság növelése, a működőképesség fokozása érdekében néhány ponton ‒ esetenként az eredeti jogalkotói szándéknak megfelelő gyakorlat megerősítése céljából is ‒ pontosítani kellett a köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek egyes rendelkezéseit.

A változások megismerését az érintettek minél szélesebb köréhez kívánjuk eljuttatni, így a kedves újságolvasók felé is friss információval szolgálunk.

A 2015/2016. tanévben általános iskolában a tanítási év

-        első tanítási napja: 2015. szeptember 1. (kedd)

-        utolsó tanítási napja: 2016. június 15. (szerda)

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

A téli szünet 2015. december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).

A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).

A 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2016. május 25-én.

Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést.

A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2015. október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

A  2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a  tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról 2016. január 6. és 2016. június 1. között.

Szakmai ellenőrzés keretében az Oktatási Hivatal megvizsgálja

2015. november 1. és 2015. december 15. közöttaz általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira.

Egyes értelmező rendelkezések pontosítása történt úgymint, alapfeladat, intézményátszervezés, működtető, fenntartó feladatai. Pontosításra kerültek a gyakornok pedagógusok, a hitoktatók alkalmazásánál figyelembe vehető végzettségek.

Lényeges változás, hogy a magántanulói státuszról 2015. január 1-je óta kizárólag az iskola igazgatója dönt, ugyanakkor e döntéséhez minden esetben – tehát nemcsak hátrányos helyzetű vagy egyéb okokból veszélyeztetett gyermek esetében – köteles kikérni a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét is.

Megmaradt továbbra is az a lehetőség, hogy az iskola első évfolyamát a szülő kérésére, minden további indok nélkül egy alkalommal meg lehet ismételni akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.

Ezen kívül csak középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam ismételhető meg a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal akkor, ha arra

 • a gimnáziumi nevelés-oktatásba vagy
 • az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás vagy
 • másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy
 • másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.

A Köznevelési Hídprogramok az idei tanévben változatlan kerettantervvel és jogszabályok alapján működnek. 2016. szeptember 1-jétől válik el a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogram a tanulók közismereti vagy szakmai kompetenciafejlesztését igénylő kerettantervek és a képzési cél alapján. Az idei tanév fontos változása, hogy a szakképzés rendszerébe a nappali oktatás munkarendje szerint bekapcsolódó fiatalok számára a felső korhatár 25 év lett.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése után 2015. szeptember 1-jétől, majd 2016. szeptember 1-jétől generálisan növekszik a pedagógusok bére.

A minisztériumi tervek szerint, a köznevelésért felelős államtitkár – által meghatározott ütemben intenzíven folytatódik a pedagógusminősítés.

Folytatódnak a pedagógiai- szakmai ellenőrzések, a 2016. évben esedékes tanfelügyeleti ellenőrzések pontos időpontjáról az Oktatási Hivatal 2015. november 30-ig értesíti a résztvevőket. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) a hatályos jogszabályok alapján ötévente egy alkalommal minden pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre kiterjed.

 Az óvoda vonatkozásában a 2015/2016. nevelési évet érintő legfontosabb változás a hároméves kortól kezdődő óvodakötelezettség. 2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben.

Megalakultak az Oktatási Hivatalban a Pedagógiai Oktatási Központok (továbbiakban: POK), amelyek biztosítják és koordinálják a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint gondoskodnak a szaktanácsadói hálózat, továbbá a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzését szolgáló tanfelügyelői-hálózat hatékony és teljes körű működtetéséről. A POK alkalmas az európai uniós fejlesztések megvalósításának támogatására a területen. Országosan 15 POK kezdte meg működését, közülük heten két megyében, a többiek egy-egy megyében látják el a jogszabályban előírt feladatokat.

A jogszabály módosítás meghatározza a kötelező felvételt biztosító iskola vonatkozásában az életvitelszerű ott lakás fogalmát. Ez az iskola felvételi körzetében való lakóhelyet, ennek hiányában tartózkodási helyet jelenti. Az általános iskolai ez évi felvételnél már ez a szabályozás került alkalmazásra.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelmi pénzbeli ellátások között szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

 • a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • az augusztus, illetve november hónapban biztosított természetbeni támogatásnak (Erzsébet-utalvány),
 • a külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek (pl. tankönyvtámogatás) igénybevételére.

A kedvezmény célja, hogy az anyagi okok miatt rászoruló gyermeket segítse abban, hogy a gyermeki jogokkal összhangban, a családja képes legyen a gyermek otthontörténő ellátására. A kedvezményt olyan gyermek kaphatja, akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130% -át (37 050 Ft), bizonyos esetekben (egyedülálló szülő, vagy tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek, vagy nagykorúvá vált, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 23 évesnél fiatalabb, vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató25 évesnél fiatalabb gyermek esetén) 140%-át (39 900 Ft), és a törvényben meghatározottnál magasabb értékű vagyona nincs.

A jogosultság alkalmanként egy év időtartamra kerül megállapításra.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapításához iskolai étkezés esetén

 • ha a normatív kedvezményre való jogosultságot a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben való részesülés alapozza meg, akkor az arról szóló hatósági döntést, vagy annak másolatát kell bemutatni az intézménynek, az étkeztetést biztosítónak,
 • amennyiben a kedvezmény jogalapját tartós betegség, vagy fogyatékosság képezi, akkor e feltétel fennállását a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozattal, illetve a tartós betegség esetén szakorvosi igazolással, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével (vagy ezek másolatával) kell igazolni a térítési díj fizetésére kötelezett személynek. A jogszabály tehát opcionálisan ad lehetőséget a szülő számára, hogy vagy a szakértői szakvéleménnyel, vagy a szakorvosi igazolással, vagy a magasabb összegű családi pótlékról szóló határozatával igazolja a jogosultság feltételét, attól függően, hogy mi áll rendelkezésére,
 • három és többgyermekes családok gyermekeinek gyermekétkeztetés esetén járó normatív kedvezmény igénybevételéhez elégséges a szülő nyilatkozata, arról, hogy hány gyermeket nevel a háztartásában, ennek további igazolását a jogszabály nem írja elő.

A szülő szabadon rendelkezik arról, hogy a nevelési-oktatási intézmény a déli meleg főétkezésen kívül a két kisétkezést (jellemzően a tízórait és uzsonnát) is biztosítsa-e a gyermeke számára. A szülő szabad döntését a nevelési-oktatási intézmény semmilyen módon nem befolyásolhatja.

Ezen túlmenően a gyermekvédelmi törvény lehetővé teszi, hogy iskolai étkeztetésben, azaz napi háromszori étkeztetésben részesüljön az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe.

A 2010/2011-es tanévtől a családi pótléknak az iskoláskorú gyermekekre tekintettel nyújtott eleme, az iskoláztatási támogatás a gyermek rendszeres iskolába járásának feltételével folyósítható.

Folytatódik az Útravaló Ösztöndíjprogram. Az esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos és halmozottan hátrányos, kiemelten a roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, szakma-, érettségi- és diplomaszerzési esélyeinek javítása. Az Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai: az Út a középiskolába, az Út az érettségihez és az Út a szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramok.

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való részvételre az a tanuló pályázhat, szülői beleegyezéssel, aki

 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • védelembe vett, vagy
 • családba fogadott, vagy
 • átmeneti nevelésbe vett, vagy
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
 • utógondozásban, vagy
 • hátrányos helyzetű.
 • Folytatódik az esélyteremtés céljából az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program a felsőfokú tanulmányok folytatásához. A 8. évfolyamos tanulók számára a 2016/2017. tanévre történő jelentkezés pályázati felhívását 2015. szeptember 11-éig jelenteti meg a Köznevelésért Felelős Államtitkárság. A felhívás elérhető lesz a Kormányzati portálon, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a programok honlapján.

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozások támogatása érdekében korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer felállításáravonatkozó felhatalmazással egészült ki a köznevelési törvény, mely 2015. január 1-jén lépett hatályba. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló fogalma szintén bekerült a köznevelési törvénybe, amely arról is rendelkezik, hogy a jelzőrendszer működtetése a pedagógiai-szakmai szolgáltatás feladata lesz.

A lemorzsolódás megelőzéséhez, a képzettségi szint javításához járul hozzá az Nkt. módosítása is, melynek értelmében 2015. január 1-jétől a tankötelezettség korhatára nem a 16. életév betöltésének időpontjáig tart, hanem annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a tanuló 16. életévét betölti.

Az iskolai tájékoztatások alapján is értesültek a szülők a térítésmentes tankönyvellátás szabályairól. A 2015/2016. tanévben kiterjed az általános iskola 1–3. évfolyamára, a nemzetiségi, valamint a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részesülőkre. Továbbra is biztosított a rászorultság alapján járó (a továbbiakban: normatív) ingyenes tankönyvellátás. A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához továbbra is szükséges a megfelelő okiratok bemutatása (családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, szakorvosi igazolás, önkormányzati határozat stb.), ennek határideje október 1.

A mindennapi intézményi adminisztrációs feladatok ellátására alkalmas, egységes informatikai rendszer, a „Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer” (KRÉTA) fejlesztése a 2015/2016-os tanévben fog megtörténni, és tesztjelleggel kerül bevezetésre, a bekapcsolódás lehetősége nyitott az intézmények részére.

A Tankerületbe a tanévre rendelt mennyiségű tankönyvek megérkeztek, legkésőbb az első tanítási napon kiosztásra kerülnek, a fizetés módjáról, az adminisztrációról az iskola ad felvilágosítást.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII.5.) EMMI utasítás rendelkezik a KLIK Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzatáról, amely az alapfokú művészeti iskolákra vonatkozó díjszámítást is tartalmazza. A 2015/2016-os tanévtől már művészeti áganként írja elő a díjfizetés mértékét. Érdemes jó tanulmányi eredményt elérni, mivel a tanulmányi átlag pozitívan befolyásolja a díj mértékét.

Kérjük a szülők segítő együttműködését!

A fenntartó és a működtető szerveknek köszönhetően a nyugodt tanévkezdés személyi-tárgyi feltételei adottak minden feladatellátási helyen, tiszta, rendezett, otthonos körülmények várják a kisdiákokat.

Az általános iskolát érintő aktuális változásokról röviden adtunk közre információt, az iskolavezetés erről bővebben, további felvilágosítással szolgálhat az érdeklődő szülők részére.

 

Tisztelettel: a KLIK Hajdúnánási Tankerülete

 

 

Tájékoztató a 2015-16-os tanév iskolai tankönyvellátásáról

Tájékoztató a 2015-16-os tanév iskolai tankönyvellátásáról

A 2015-16-os tanévre az általános iskola 1-2-3. osztályában az állam ingyenesen biztosítja a tankönyveket minden tanuló számára. Nekik nem kell igazolniuk az ingyenességre jogosultságot.

Az iskola felsőbb évfolyamain tanuló diákok közül továbbra is jogosult ingyenes tankönyvellátásra a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű, a három- vagy többgyermekes családban élő, valamint aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

 • a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 • tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
 • a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat,
 • gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett gyermekek esetén az erről szóló határozat.

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként bérjegyzéket, lakossági folyószámla-kivonatot, postai igazolószelvényt tudunk elfogadni.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk a szükséges taneszközök egy részének könyvtári kölcsönzése segítségével tudja megoldani.

A fizetős diákok az idei tanévben nem kapnak előre postai úton díjbekérőt (csekket), azt a tankönyvekkel együtt az iskolában adják át a számlával együtt, melynek befizetési határideje: 2015. szeptember 15.
Befizetés módjai: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány (A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a KelloInfopontokon és a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket az alábbi linkre kattintva találják. http://webshop.kello.hu/)

A tankönyvek átadása iskolánkban az Iskola utcai intézményegységben a tanévnyitó után augusztus 30-án, az Óvoda, Magyar és Polgári utcai intézményegységekben az első tanítási napon, szeptember 1-én lesz.

 

 

Tájékoztatás beiskolázásról

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy leendő elsős gyermekük nevelését iskolánk pedagógusaira bízták!

A 2015-2016-os tanévben öt első osztályt indíthatunk. A beiratkozás során 125 gyermek jelentkezett intézményünkbe. A leendő elsős tanulóink osztályba sorolásánál a jogszabályi kötelezettségeken túl igyekeztünk érvényesíteni a szülői kéréseket is. Örömmel mondhatom, hogy szinte teljes mértékben sikerült a szülők által megfogalmazott első vagy második helyen megjelölt képzési irány szerint induló első osztályba besorolni a gyerekeket.

A szülői jelentkezések alapján iskolánkban a következő osztályok indulnak:

Iskola utcai intézményegység:

 • 1. a osztály – 24 fő. Osztályfőnök Nyakó Istvánné, Ibolya. Az osztály speciális irányultsága: ének-zene. Az osztályfőnök mellett nagy óraszámban tanít az osztályban Deméné Czeglédi Éva.
 • 1. b osztály - 23 fő. Osztályfőnök Kékiné Seres Emma. Az osztály speciális irányultsága: matematika. Az osztályfőnök mellett nagy óraszámban tanít az osztályban Nagyné Sallai Judit
 • 1. c osztály: 23 fő. Osztályfőnök Varga Miklósné. Az osztály speciális irányultsága: matematika.

Polgári utcai intézményegység:

 • 1. d osztály 30 fő. Osztályfőnök Jeles Éva. Az osztály speciális irányultsága: informatika.

Magyar utcai intézményegység:

 • 1. e osztály 25 fő. Osztályfőnök Kovács Mónika. Az osztály speciális irányultsága: idegen nyelv.

 Iskolánk a következő tanévben is nagy hangsúlyt fektet a gyermekek felzárkóztatására, tehetséggondozására. A tanítási órák mellett választhatók lesznek már az elsős gyerekek számára is délutáni szakkörök, művészeti iskolai foglalkozások. A néptánc foglalkozást minden elsős és másodikos diákunk ingyen veheti igénybe a városi önkormányzat támogatásával.

A fenti felsorolás csak ízelítő az iskolai életből. Javaslom, hogy figyeljék az iskolánk honlapján (www.bocskai.net) megjelenő híreket.

A tanévre történő felkészüléshez igyekszünk segítséget nyújtani, ezért a leendő első osztályos kisgyerekek szülei számára

2015. május 19-én 16.30 órakor
szülői értekezletet tartunk iskolánk Óvoda utca 2-10. szám alatti székhelyén
, az aulában,

melyre minden szülőt szeretettel várunk. A szülői értekezleten az osztályfőnök ismertetik a legfontosabb tudnivalókat, hogy sikeresen induljon az első tanév, illetve lehetőség lesz megismerni művészeti tagintézményünk kínálatát is.

Tóth Imre

Tájékoztatás leendő első osztályokról

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy iskolánkban a következő tanévre 5 első osztály indítását tervezzük Természetesen ez a szám a beiratkozási eredményt követően változhat.

Terveink szerint:

1. a osztály: Nyakó Istvánné, Deméné Czeglédi Éva (ének emelt óraszám)
1. b osztály: Kékiné Seres Emma, Pallaginé Sallai Éva (matematika emelt óraszám)
1. c osztály: Jeles Éva (informatika emelt óraszám)
1. d osztály: Papp Anita (informatika emelt óraszám)
1. e osztály: Kovács Mónika (idegen nyelv emelt óraszám)

*********************************************************************

Beíratás dokumentumai

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban felsorolt dokumentumok fontos információt hordoznak az április 16-17-ei beíratáshoz, kérem, tanulmányozzák őket figyelmesen.

Minden dokumentum elérhető az óvodában. Egy része tájékoztató jellegű, de a nyilatkozatokat kitöltve adják át az óvodában április 8-ig.

Levél a szülőknek: a dokumentum ismerteti a legfontosabb jogszabályokat, segítséget nyújt a szülői jogok és kötelességek megismerésében, tartalmazza továbbá azokat a dokumentumokat, melyket be kell mutatni a beíratás alkalmával.

Jelentkezési lap: kérjük töltsék, ki jelöljék, hogy mely intézményegységünkbe szeretnék beíratni gyermeküket.

Nyilatkozatok:

Hajdú-Bihar megyei általános iskolák beiskolázási körzete

********************************************************************************

Kiegészítő információk