Tájékoztató a beiskolázásról

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy iskolánkba 2013. április 8-9-én megtörtént a 2013-2014-es tanévben az általános iskolát elkezdő kisgyerekek beíratása.

A törvény által előírt időpontban 141 leendő elsőst írattak be iskolánkba, 18 szülő nem teljesítette beíratási kötelességét. Jelenleg a rendelkezésre álló adatok alapján keressük a beíratást elmulasztó szülőket. A beíratás azok számára is kötelező, akik szakvélemény alapján az óvodában maradnak még egy évig!

A beíratás során a szülőknek lehetősége volt választani képzési irányok alapján informatikai, matematikai, ének-zenei-ÉKP, idegen nyelvi képzések között.
Az alsós képzéseink három intézményegységben történnek:

 • informatika: Polgári u.
 • matematika? Iskola u.
 • ÉKP, ének-zene: Iskola u.
 • Idegen nyelv: Baross u.

A képzés irányok emelt óraszámú képzéseket jelentenek az azokat választók számára a harmadik tanévtől kezdve.

A jelenlegi törvényi szabályozás alapján a jelentkező diákok osztályba sorolása az igazgató feladata. Iskolánkban a 2013-2014-es tanévben a Hajdúnánási Tankerület (mint fenntartó) döntése alapján 6 elsős osztály fog indulni a következő megoszlásban:

 • Iskola utca: 3 osztály (1 ÉKP-s ének-zenei és 2 matematika)
 • Polgári út: 2 osztály (informatika)
 • Baross utca: 1 osztály (idegen nyelv)

Az osztályba sorolást követően az igazgató április 26-án határozatot küld a jelentkező diákok szülei részére, melyben értesíti a felvételről, illetve arról, hogy mely osztályba nyertek felvételt.

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

illetékességi területén működő

általános iskolák felvételi körzeteiről,

valamint az általános iskola

1. évfolyamára történő

beiratkozásról

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét, valamint a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzete közzétételre került a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar honlapon. 

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára:
2013. április 8-9.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2013. február 26.
A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.


Jogorvoslati eljárás:

 • Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.
 • Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.
 • A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.
 • Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

Debrecen, 2013. február 28.

*******************************************************

FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást
kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések,
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Körzeti általános iskolák:

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A beíratás helye: 4080 Hajdúnánás Óvoda u. 2-10.
Az iskola felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területe

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:

1. Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4090 Polgár, Zólyom út 14.
Az iskola felvételi körzete Polgár város közigazgatási területe
2. GÚT Általános Iskola 4075 Görbeháza Széchenyi út 9.
GÚT Általános Iskola Tiszagyulaházi Tagiskolája Tiszagyulaháza Kossuth út 34.
GÚT Általános Iskola Újtikosi Tagiskolája 4096 Újtikos Széchenyi tér 2
Az iskola felvételi körzetei Görbeháza, Újtikos, Tiszagyulaháza közigazgatási területe
3. Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.
Az iskola felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területe
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
1. Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 10-12.
Az iskola felvételi körzete Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe
2. Dr. Molnár István Óvoda, Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
4220 Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
Az iskola felvételi körzete Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe
3. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Debrecen, Széchenyi u. 60.
Az iskola felvételi körzete Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe

Kiegészítő információk